Student Tours

jaipu2.jpg

Jaipur tour Package

Duration : 3 Days / 2 Nights

Covered : Jaipur

jaisalmer.jpg

Jaisalmer Student tour Package

Duration : 3 Days / 2 Nights

Covered : Jaisalmer

Ranthambore.jpg

Jaipur Ranthambore Package

Duration : 4 Days / 3 Nights

Covered : Jaipur - Ranthambore - Jaipur

jaipur1.jpg

Jaipur Pushkar student Tour

Duration : 4 Days / 3 Nights

Covered : Jaipur – Pushkar – Jaipur

agra.jpg

Jaipur Agra Student Tour

Duration : 4 Days / 3 Nights

Covered : Jaipur-Agra

jodhpur.jpg

Jodhpur Jaisalmer Tour

Duration : 4 Days / 3 Nights

Covered : Jodhpur- Jaisalmer

udaipur.jpg

Udaipur Mount Abu Student Tour

Duration : 4 Days / 3 Nights

Covered : Udaipur- Mount Abu

jaipur-agra.jpg

Jaipur Ranthambhore Tour

Duration : 5 Days / 4 Nights

Covered : Jaipur-Ranthambhore-Agra

jaipu-pushkar.jpg

Jaipur Pushkar Agra Tour

Duration : 5 Days / 4 Nights

Covered : Jaipur-Pushkar-Agra

Jodhpur-Jaisalmer-Bikaner.jpg

Jodhpur Jaisalmer Bikaner Tour

Duration : 5 Days / 4 Nights

Covered : Jodhpur-Jaisalmer-Bikaner

Udaipur-Mount-Abu-Jodhpur.jpg

Udaipur Mount Abu Jodhpur Tour

Duration : 5 Days / 4 Nights

Covered : Udaipur-Mount Abu-Jodhpur

asdf.jpg

Jaipur Ranthambhore Agra Tour

Duration : 6 Days / 5 Nights

Covered : Jaipur - Pushkar- Ranthambhore- Agra

goog.jpg

Udaipur Jodhpur Jaisalmer Tour

Duration : 6 Days / 5 Nights

Covered : Udaipur- Jodhpur-Jaisalmer

delhi.jpg

Delhi Agra Jaipur Tour

Duration : 6 Days / 5 Nights

Covered : Delhi -Agra- Jaipur

very.jpg

Jaipur Pushkar Udaipur Tour

Duration : 6 Days / 5 Nights

Covered : Jaipur - Pushkar- Udaipur

jay.jpg

Jaipur Jodhpur Jaisalmer Tour

Duration : 6 Days / 5 Nights

Covered : Jaipur Jodhpur-Jaisalmer

cat.jpg

Jaipur Udaipur Mount Abu Tour

Duration : 6 Days / 5 Nights

Covered : Jaipur- Udaipur - Mount Abu

maysur.jpg

Jaipur Udaipur Jodhpur Tour

Duration : 7 Days / 6 Nights

Covered : Jaipur- puskar - Udaipur-Jodhpur - Jaisalmer

camel.jpg

Jaipur Udaipur Jaisalmer Tour

Duration : 7 Days / 6 Nights

Covered : Jaipur- puskar - Udaipur-Jodhpur - Jaisalmer

last.jpg

Jaipur Udaipur Jaisalmer Tour

Duration : 7 Days / 6 Nights

Covered : Jaipur-Udaipur-Jaisalmer

aa.jpg

Splendid Dalhousie Khajjiar Tour

Duration : 4 Days / 3 Nights

Covered : Pathankot - Dalhousie - Khajjiar - Pathankot

dd.jpg

Delhi Manali Student Tour

Duration : 4 Days - 3 Nights

Covered : Delhi – Manali – Delhi

ff.jpg

Shimla Calling Tour

Duration : 5 Days - 4 Nights

Covered : Delhi - Shimla - Kufri- Chail - Delhi

gg.jpg

Shimla Manali Student Tour

Duration : 6 Days - 5 Nights

Covered : Delhi - Shimla - Kufri - Manali - Rohtang Pass

hh.jpg

Shimla Short Escape Student Tour

Duration : 3 Days - 2 Nights

Covered : Delhi - Shimla - Kufri - Delhi

jj.jpg

Exotic Land of Hills

Duration : 6 Days - 5 Nights

Covered : Pathankot - Dharamshala - Dalhousie - Khajjiar - Chamba - Dalhousie

kk.jpg

Silver Triangle Student Tour

Duration : 7 Days - 6 Nights

Covered : Chandigarh - Shimla - Manali - Dharamshala - Pathankot

ss.jpg

Delhi Manali S T Tour Package

Duration : 6 Days - 5 Nights

Covered : Delhi - Kullu Manali - Manikaran - Delhi

bg.jpg

Kashmir Student Tour Package

Duration : 4 Night 5 Day

Covered : Srinagar - Sonamarg - Gulmarg - Pahalgam - Srinagar

gh.jpg

Jammu and Kashmir Tour

Duration : 7 Night 8 Day

Covered : Jammu - Srinagar - Sonamarg , Gulmarg - Pahalgam - Srinagar

kj.jpg

Vaishno Devi Tour With Student

Duration : 3 Night 4 Day

Covered : Jammu - Katra - Patnitop

vfg.jpg

Srinagar Gulmarg Student Tour

Duration : 6 Night 7 Day

Covered : Srinagar - Gulmarg - Pahalgam

Copyrights © 2018 Tatla Trip. All Rights Reserved. | Customise by Tatla